uždrausti

uždrausti
uždraũsti, uždraũdžia, ùždraudė intr., tr. K; R363 neleisti daryti, užginti: Uždraudė man, kad nesakyčiau B. Uždraũsk, kad jis taip daugiau nebdarytum J. Aš jai uždraũsiu, kad ji kojos į mano kiemą neįkels! Lnkv. Ar galima audrai uždrausti kelt jūroj rūsčiąsias bangas? V.Mozūr. Ažudraudė, adant pikto lenktumės, o gera darytume SPI6.
uždraustaĩ adv.: Uždraustai bemedžiojantį užtikęs LC1889,28. | refl.: Aš užsidrausiu gerti arielkos J. Aš nuo to sykio užsìdraudžiau (užsižadėjau, pasiryžau), kad niekam nieko nepasakosiu Gs. Užsidraudė kalbėt BsPIII85. Galim užsidraũst (užsiginti), kad vestuvės[e] nebuvom Lnkv.neleisti naudotis (kuo), užginti: Įejęs į uždraustą kambarį, rado lentyno[je] vandens butelį ir akmenį plokščią LTR(Dr). Piktenybė tur uždrausta būti BPII501. Ar toki mes būtume nūdien, jei nebūtų buvusi mums spauda uždrausta? . Šiaudiniai stogai pilėse uždrausti yra S.Dauk. Šiemet reiks anksčiau pievas uždraũst, gal daugiau bus žolės Paį. Pasnykus, prisakytus dienomis savomis, saugosi ir ėdesių uždraustų ... nevalgysi DK89. | refl. tr.: Prie skersinės užsidraũsiu pievelę, kad nenuganytų Lnkv.
\ drausti; apdrausti; atidrausti; įdrausti; išdrausti; nudrausti; padrausti; pridrausti; sudrausti; uždrausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • uždrausti — uždraũsti vksm. Uždraũsti kam nórs kalbėti gimtąja kalbà …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • užrišti — užrišti, ùžriša, o (ùžrišė) 1. tr. apsukus, uždėjus priveržti: Už ragų jaučiui užùrišta, ir vedžioja Pb. Ažrišk virvę až ragų ir veskis Ds. An kaklo jaučiui žùriša ir aria Rod. Inspaudžia gerai [kartį ant vežimo] ir žùriša Pls. Suriši tris… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apdrausti — apdraũsti, apdraũdžia, àpdraudė tr. 1. Trgn prikalbinti, kad nedarytų: Buvo beeinąs tokiam lietuj, bet tėvas apìdraudė Antz. O bet žmonės apdraudė juos, idant tylėtų BBMt20,31. ║ sudrausminti, sutramdyti; nuraminti: Šunį apdraũsti, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atidrausti — atidraũsti, atidraũdžia, atìdraudė 1. tr. atkalbėti: Negalėjau nė atidrausti Brt. 2. refl. gana ilgai, lig nusibostant drausti, neleisti: Gana, atsìdraudžiau, daugiau nebedrausiu, tegul žinosi Lnkv. drausti; apdrausti; atidrausti; įdrausti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atimti atima — atim̃ti, àtima (àtema, atàema), àtėmė (atàėmė) tr. 1. ką iš ko išplėšti, išveržti: Atim̃ti parsimetęs atimsi, bet induot neinduosi Dkš. Iš žmogaus možna atim̃t, o neseka insiūlyt Lp. | refl.: Atsiim̃k, kas tavo K. Liepė atimtis (pasiimti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drausti — draũsti, draũdžia, draũdė 1. tr., intr. Mž96, DP500, SD141, R sakyti, kad ko nedarytų, neleisti, įspėti, ginti: Tėvai draũdžia vaikams eiti į vakarėlius Sr. Draũsk nedraũsk, daro savo, ir gana Gs. Degtinę labai draudė žmonėms lakti BsPIV42 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • garsinti — garsinti, ina, ino Ds, garsìnti ( yti), ìna, ìno Š 1. tr., intr. skleisti garsą, duoti balsą: Šoviau in mūrelį, garsinau dvarelin, kad išeitų mergelė BsO171. Laikrodis garsino pusvalandžius ir valandas rš. | refl.: Šuva už durų garsìnas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdrausti — išdraũsti, išdraũdžia, ìšdraudė tr. laimėti draudžiant, neleidžiant: Drausk drausk, ką tu iš jo išdraũsi, kad neklauso! Lnkv. drausti; apdrausti; atidrausti; įdrausti; išdrausti; nudrausti; padrausti; pridrausti; sudrausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išgynioti — išgỹnioti tr. uždrausti: Nei žmonys prilieps, nei išgỹnios Sd. Įsisrigo sūnus eiti į veseliją, ir negal išgynioti, atginti J. gynioti; apgynioti; atgynioti; įgynioti; išgynioti; pagynioti; sugynioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • jovonas — ×jovonas, a (l. jawiony < jawić) adj. viešas, matomas, aiškus (?): Jarmarkiai jovonieji netur uždrausti būti BzBkII119. Jovonais jarmarkiais BzBkII119 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”